Avfall

 

Fra å ikke kaste mer enn 25 kilo avfall i 1950, har tallet økt til 433 kilo avfall i snitt per innbygger i 2016. Regner man med forbruksavfall fra næringslivet øker tallet ytterligere til 490 kilo per innbygger. 
Det ble brent om lag dobbelt så mye avfall i 2014 som i 2004, som var første året med tall for forbrenning av husholdningsavfall. Av de 1,3 millionar tonn avfall som ble brent i 2014, var 350 000 tonn sortert materiale, for det meste treavfall. Om lag 965 000 tonn var blanda restavfall.

Hos Forus Energigjenvinning ser vi på avfall som en ressurs. I 2015 beregnet SSB materialgjenvinningen av husholdningsavfall til 38 prosent, som inkluderer avfall sendt til kompostering og biogassproduksjon. Det vil si at avfallet brukes som råstoff i nye produkter. Mye av restavfallet er biomasse som inneholder biogene materialer i form av for eksempel papir, papp, matrester, gress, blader, tre, og lærprodukter. Biomasse er en fornybar energikilde fordi vi alltid kan dyrke flere trær og avlinger, samtidig som det i et moderne samfunn alltid vil bli produsert mye avfall. Ved å utnytte varmen fra forbrenning av restavfall til fjernvarme og produksjon av elektrisitet, utnyttes ressursene i alt avfallet.

Den totale forbrenningskapasiteten hos Forus Energigjenvinning er på ca. 110.000 tonn avfall som gir 225 GWh disponibelt til fjernvarme og 50 GWh strøm. 50 GWh strøm tilsvarer årsforbruket til 2.500 husstander eller 25.000 elbiler. Dette gir en betydelig reduksjon i utslipp av klimagasser dersom den samme energien hadde blitt produsert gjennom bruk av fossilt brensel. Myndighetene innførte forbud mot deponering av brennbart avfall fra juli 2009. Alternativet til mottak på Forus-anlegget ville vært å transportere avfallet ut av regionen.