Energi

Energiutnyttelse

Når avfallet blir brent og varmen utnyttet til å skape varmt vann og strøm, snakker vi om forbrenning med energiutnyttelse. Energiutnyttelse av restavfall erstatter bruk av elektrisitet, olje og gass til oppvarming og gjør at helse- og miljøskadelige stoffer tas ut av kretsløpet. Selv for avfall med lavt energiinnhold er energiutnyttelse mer miljøvennlig enn deponering, fordi deponering vil medføre større utslipp av klimagasser.

I forbrenningsanlegget gjenvinnes energi fra restavfall som er forbehandlet (kverning og uttrekk av metall). I tillegg til strøm produserer Forus Energigjenvinning fjernvarme.

Kapasitet

Forus Energigjenvinning har kapasitet til å forbrenne ca. 110.000 tonn avfall i året, som gir 225 GWh disponibelt til fjernvarme og 50 GWh strøm. 50 GWh strøm tilsvarer årsforbruket til 2.500 husstander eller 25.000 elbiler.

Sentralvarmeanlegg

Et fjernvarmeanlegg er i praksis et sentralvarmeanlegg som forsyner en bydel eller flere bygg med energi til varmt tappevann og oppvarming. Det varme vannet føres ut i rørnett til kundene før det går gjennom en varmeveksler i hvert bygg inne i kundens eget anlegg. Her vil vannet gi komfortabel og effektiv varme i alle etasjer gjennom rør i gulvene eller radiator. Distribusjonsrørene legges i grøfter, ofte i forbindelse med annen infrastruktur som telelinjer og strømkabler, og har et gjennomsnittlig varmetap på kun fem prosent. Det avkjølte returvannet føres tilbake til sentralen.

Lyse, som er en av eierne av Forus Energigjenvinning, tilbyr vannbasert varme og kjøling til bedrifter og varme til private boliger. 
Fjernvarmenettet i Forus området har vært i drift siden 2003. En ny rørledning fra Forus til Jåttåvågen ble offisielt åpnet 22. november 2012.
Fjernvarmenettet til Lyse er godt utbygd på Forus med en arm ut til Jåttåvågen. I tillegg jobbes det kontinuerlig med planer for videre utvidelse til Stavanger, Sandnes og Sola.

Kan du få fjernvarme fra Lyse og Forus Energigjenvinning? Se oversikten her.