Om oss

Om Forus Energigjenvinning

Forus Energigjenvinning er en miljøbedrift som driver med energigjenvinning av avfall. Avfallet kommer fra faste leverandører. De leverer restavfall fra husholdninger i en region på nærmere 
400 000 innbyggere – fra Lister i sør til Ryfylke i nord. Om lag 2/3 av avfallet kommer fra husholdningene. I tillegg leveres restavfall fra offentlige virksomheter og næringsliv.

Avfallet veies, kontrolleres og forbehandles (tar ut metall og kvernes) før det energigjenvinnes i forbrenningsanlegget. Avfallet utnyttes til produksjon av fjernvarme som kundene utnytter til vannbåren varme og varmt tappevann. I tillegg produseres det strøm. Lyse leverer fjernvarme til eksisterende og nye bygg i området. Fjernvarmenettet ligger i de tre kommunene Stavanger, Sandnes og Sola. 

Forbrenningsanlegget har vært i drift siden 2002. Anlegget driftes 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Etter åpningen av nye forbrenningslinje 2, har anlegget nå kapasitet til å forbrenne omlag 110.000 tonn avfall per år.

Forus Energigjenvinning har ikke utslipp til vann eller grunn. Det stilles svært strenge krav til utslipp fra forbrenningsanlegg. Resultatene fra målinger gjennom flere år viser at utslippene som kommer gjennom pipa som avgasser til lufta, ligger langt under de krav som er satt av forurensingsmyndighetene.

Forus Energigjenvinning er viktig for å nå kommunenes klimamål gjennom en miljømessig god sluttbehandling av restavfall og mulighet for effektiv, lokal og fleksibel energiløsning.

Tillatelse, utslipp og kontrollorgan:

Tillatelse om forbrenning av avfall er innvilget av Fylkesmannen i Rogaland som også er bedriftens kontrollorgan. 
Tillatelse etter forurensningsloven til avfallsforbrenningsanlegg gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 13. mars 1981 § 29, jf §§ 11 og 16, jf også forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) § 10-4.

Forus Energigjenvinning har videreført Miljøavtalen om NOx 2018-2025.
Les mer om NOx-fondet på NHOs sider her og Klima- og miljødepartementets pressemelding her.

Bedriften har kontinuerlige målinger av totalt støv, HCl, SO2 , TOC, NOx og CO. 

Utslipp til luft og vann og generert avfall fra ulike samfunnssektorer, inkludert årlige utslipp fra virksomheter har rapporteringsplikt til Miljødirektoratet og Fylkesmannen. For mer informasjon;
se http://www.norskeutslipp.no/

Energipolitikk

Forus Energigjenvinning er en energibevisst virksomhet, med mest mulig energieffektiv drift av sine prosesser og aktiviteter. Energien i avfallet som forbrennes i anlegget skal gjenvinnes mest mulig effektivt, med lavt internt energitap og minst mulig bruk av fossile brensler.

Energiledelse

Energiledelse er et begrep som bygger på arbeidet med en kontinuerlig forbedringsprosess hvor bedriften kartlegger sin energibruk og muligheter for energibesparelser og jevnlig evaluerer sitt system for energiledelse, sine tiltak og mål for reduksjon av energiforbruk.
Arbeidsprosessen bygger på prinsippene i NS-EN ISO 50001:2011 – Energiledelsessystemer.

 

Last ned filer